top of page

Algemene Praktijkinformatie

Informatie over vergoeding en werkwijze

 

Wanneer Psychologische gesprekken:

De GGZ-zorg is per 2022 georganiseerd via het Zorg Prestatie Model (ZPM).                                      

De huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor psychologische /psychotherapeutische behandeling. De huisarts doet dit, door in te schatten of er sprake is van psychische/psychiatrische problematiek. Alleen wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis, kunt u doorverwezen worden naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater en wordt dit vergoed door de Zorgverzekeraar. Is er wel sprake van problemen, maar geen psychische of psychiatrische aandoening/ stoornis, dan zal de huisarts u verwijzen naar de POH-GGZ of naar het maatschappelijk werk. U kunt altijd besluiten dat u toch liever met een psycholoog praat ondanks afwezigheid van een stoornis, en u kunt zich dan aanmelden, echter de kosten zijn dan geheel voor eigen rekening.

Gedurende de intake wordt door de psycholoog onderzocht wat er aan de hand is en hoe ernstig of complex de klachten zijn. Op basis daarvan maakt de psycholoog een inschatting wat de zorgvraag zwaarte is. Is de problematiek complex en de zorgvraag zwaarte hoog, dan start er doorgaans een wat langer traject en wordt deze doorgaans uitgevoerd door een specialist (Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut) Bij een lichtere zorgzwaarte zal de behandeling naar verwachting korter duren en kan behandeling door een GZ psycholoog goed plaatsvinden. 

De ZPM GGZ-zorg: 

Behandeling wordt alleen vergoed als u een psychische/psychiatrische stoornis heeft.

Gesprekken worden per sessie afgerekend; per ontvangen sessie wordt er een nota opgemaakt van het door u werkelijk genoten aantal minuten gesprek. Mocht uw gesprek korter duren dan gepland; dan wordt dit in de agenda aangepast. Mocht uw gesprek langer duren dan gepland, dan wordt ook dit aangepast. De nota’s zullen maandelijks worden opgemaakt.

Vergoeding psychologische gesprekken en psychotherapie

Gesprekken bij de Klinisch/GZ-psycholoog zijn in het basispakket van de verzekering opgenomen. Dit is wettelijk bepaald. Voor 2022 geldt dit ook, echter er is alleen vergoeding bij aanwezigheid van een psychische stoornis of aandoening. De mate van de vergoeding wordt bepaald 

door het feit of er sprake is van een contract tussen de zorgverzekeraar en de behandelaar. Bij een contract wordt de behandeling vergoed, echter: met aftrek van uw openstaand eigen risico(!).  Het eigen risico is in 2024 minimaal €385=.

Zonder contract is er naast het eigen risico ook een eigen bijdrage (bij een restitutiepolis niet of minder) maar bij enkele budgetpolissen is er dan zelfs geen vergoeding.

Voor 2024 heb ik met vrijwel alle verzekeraars een contract! Ga zelf ook na wat in uw geval geldt.

Nota’s worden per sessie verrekend en worden per maand opgemaakt. Is er een contract met de zorgverzekeraar, dan gaat de rekening rechtstreeks naar hen. Is er geen contract tussen de praktijk en uw zorgverzekeraar, dan krijgt u de nota thuisgestuurd. U kunt deze dan zelf indienen bij uw verzekeraar en u krijgt dan een deel vergoed. 

Kosten niet vergoede zorg: (bijv. relatieproblemen of aanpassingsproblemen): Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de Klinisch Neuropsycholoog. Dit tarief is per 60 minuten. 

Een afspraak afzeggen

Er geldt bij mij een afbelregeling van 24 uur. Dit betekent dat afspraken die korter dan 1 dag tevoren zijn afgezegd (of niet zijn afgezegd) in rekening gebracht worden. Deze rekening (€35,=) gaat naar u; de verzekeraar vergoedt dit namelijk niet. Afbellen kan 24 uur per dag via het inspreken van de voicemail. Deze registreert precies wanneer u belde. Een sms, app of mail sturen kan ook.

•Tijdelijk is er een coulance regeling indien u <24 tevoren afzegt vanwege een positieve corona test of in quarantaine zijn vanwege een corona positief geteste huisgenoot; indien net bekend.

•Mijn betalingsvoorwaarden zijn: Zie LVVP Algemene betalingsvoorwaarden.

De gesprekken en werkwijze

Een gesprek duurt 45-60 minuten. Relatiegesprekken kunnen op indicatie 60 of 2 x 45 minuten duren. Mijn spreekuren vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag en afwisselend een woensdag- of vrijdagochtend. Locatie: Maurits Bingerstraat 10, in Filmwijk.

In het eerste gesprek (het intakegesprek) zal vooral besproken worden wat de klachten en problemen zijn, hoe ze in elkaar zitten en wat u hoopt te bereiken middels de gesprekken. In de daarop volgende gesprekken (2-3) komt wat van uw voorgeschiedenis aan de orde en kan er verder psychologisch onderzoek gedaan worden d.m.v. vragenlijsten/interviews. Hierna kom ik tot een (voorlopige) conclusie en een behandelvoorstel. Indien u akkoord bent met het behandelvoorstel volgt daarna de behandelfase. EMDR kan onderdeel vormen van de behandeling (dit is een specifieke techniek voor traumaverwerking).

ROM-metingen: Voor het eerste gesprek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de mate waarin u klachten heeft. Na afloop van de behandeling of na ieder behandeljaar krijgt u deze meting opnieuw. Zo kunnen we het beloop van uw klachten monitoren. De uitslag van deze meting wordt met u besproken. Aan het einde van de behandeling is er een evaluatie gesprek. In dit gesprek evalueren we samen uw tevredenheid met de behandeling en of de behandeldoelen gehaald zijn. U krijgt dan ook een (ROM) tevredenheids vragenlijst toegestuurd. 

Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn te alle tijde vertrouwelijk. Overleg over u zal alleen plaatsvinden met uw toestemming. Schriftelijke informatieverstrekking vindt plaats na uw schriftelijke toestemming en met uw medeweten. U krijgt doorgaans zelf een afschrift van de betreffende brief.

De beroepsverenigingen en de inspectie/zorgautoriteit eisen van behandelaren dat zij hun handelen toetsen in intervisie met collega-psychologen. Zo worden indicatiestellingen (behandelplannen) van cliënten o.a. onderling getoetst. Dit is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Uw gegevens zullen altijd volledig geanonimiseerd besproken worden.

Internet: Om uw privacy te beschermen wordt u afgeraden om over inhoudelijke onderwerpen met mij te whats-appen of mailen. Om dit veilig te kunnen doen wordt voor u een My Mindspace account aangemaakt. Dit is een beveiligde digitale omgeving waarin u met mij kunt communiceren en documenten kunt delen. Ook kunt u een stemmingsmeter of dagboek bijhouden. 

Aanmelden

Om u aan te kunnen melden dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben. U kunt zich via de website aanmelden, telefonisch, of via e-mail. Er kan een wachttijd zijn van 4-12 weken. Indien de wachttijd te zeer oploopt kan er tijdelijk een patiëntenstop zijn. Bij inschrijving worden uw persoonsgegevens geregistreerd, waaronder uw verzekeringsgegevens en uw BSN-nummer (Burgerservicenummer). Dit is verplicht geraakt en is o.a. voorwaarde om rechtstreeks met de verzekeraar af te kunnen rekenen. Bij het intakegesprek moet ter contrôle de zorgverzekeringspas meegenomen worden en een geldig legitimatiebewijs.

Waarneemregeling

Bij (langdurige) afwezigheid, ziekte of vakantie zal er een waarneemregeling zijn met een collega-psychotherapeut. Deze regeling is bedoeld voor nood. Reguliere behandelgesprekken kunnen niet worden overgenomen; dat brengt in een therapie veelal onrust en verwarring met zich mee. Bij korte afwezigheid wegens bijv. bijscholing of vrije dag is de huisarts de aangewezen persoon voor de waarneming in nood. Gedurende weekends/feestdagen geldt dat u in nood of in crisis contact op dient te nemen met de huisartsenpost. Zij kunnen na screening u zo nodig in contact brengen met de crisisdienst.

Overig

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten binnen de GGZ? Op de website van de beroepsvereniging LVVP vindt u uitgebreide informatie hierover.

http://www.lvvp.nl/vind-informatie/voor-clienten/folder-voor-clienten-en-verwijzers

Heeft u onvrede over het contact of de behandeling, dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Er kan dan gekeken worden waar het in zit en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Indien wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging.    https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Locatie:

Maurits Bingerstraat 10, 1325 PD Almere

Uren:

Ma., Di., Do: 9.30 - 17.30

Wo /Vr: 09.30 – 13.30 (Woe, Vrij.: Om en om een ochtend.)

Telefoon: 06-25058331 Telefonisch bereikbaar via sms, app of inspreken voicemail

bottom of page